For fagfolk

Om Ungeuniverset – vejen til fællesskaber og større trivsel for unge 15-25 år

Ingen unge i Vejle Kommune skal føle sig ensomme eller slås med problemer alene. 

Ungeuniverset er stedet hvor aktiviteter, nærvær og fælleskaber opstår. Her er uformelle caféfællesskaber, kurser, workshops, peer to peer, viden om tilbud og fællesskaber. Målet er at fremme og styrke de unges mentale sundhed og trivsel så vejen igennem ungdomslivet bliver lettere og fastholdelse i uddannelse og job styrkes.

 

Vision, formål, målgruppe, baggrund, hvem er vi m.m.

 • Vision

  At styrke den sociale resiliens, styrkelse af tro på fremtiden, sammenhold og sunde og meningsfulde fælleskaber blandt alle unge i Vejle ved at fremme fysisk og psykisk trivsel og sundhed gennem inkluderende og sprudlende fællesskaber.

  At styrke den fysiske og mentale trivsel blandt ungdommen ved at opspore og udbrede viden om tidlige tegn på mistrivsel.

 • Formål

  Formålet er at…

  • Være vækst og spirekasse for unge-til-ung netværk og understøtte de unges initiativer, så de oplever succes, mens de professionelle står i baggrunden.
  • Skabe et let tilgængeligt fysisk sted, hvor unge føler sig velkomne og tør søge gratis råd og vejledning anonymt.
  • Agere ”den levende sociale vejviser”.
   Hjælpe unge og deres forældre med at få overblik over de eksisterende tilbud, der findes for at få den rette hjælp og støtte.
  • Konkret brobyggerfunktion og følgeordning, så den unge får hjælp til at komme til rette sted
  • Skabe endnu tættere tværgående samarbejde mellem ”det offentlige system” og civilsamfundet samt understøtte de frivillige netværk, der ønsker dette for at sikre, at vi spiller hinanden stærke.
  • At medvirke til, at forebyggelsesindsatsen i forhold til mental sundhed går på tværs af forvaltninger og sektorer og derved styrke indsats og samarbejde.
 • Vil du/I være med?

  Som udgangspunkt er Ungeuniverset åbent for alle aktører, både offentlige, private, foreninger, såfremt de lever op til formålet.

  Eksempler på aktører: 

  • Recovery College
  • TCBU
  • SSP
  • Seksuel sundhedsklinik/sundhedsplejen
  • Ungehuset Værket
  • VUV
  • Frivillige foreninger som fx Ventilen
  • Rusmiddelcenter
  • Xeneriet, Musikskolen, billedværkstedet’
  • Madfællesskab Vejle
  • Ungepræsten
  • Aktiv fritid
  • Spor18 og Ungekontakten
  • Jobcenter
  • Uddannelser
  • Projekt morfar M/K
  • Andre
 • Hvad tilbyder Ungeuniverset?

  Åben café for unge

  Et uformelt, inkluderende og udviklende caféfællesskab, hvor der er mulighed for at mødes fysisk, virtuelt eller på en gåtur.

  Ungeassist

  At blive matchet med en ung der har lært at tackle sociale eller psykiske udfordringer – ungeassist.

  Unge-peer

  Som unge-peer kan man, i en afgrænset periode, blive matchet med en frivillig unge-peer. Udover værdifulde snakke kan peer-parret være sammen om fx idræt eller aktiviteter i hverdagen

  Kurser, workshop og foredrag

  Kurser, workshop, foredrag, hvor viden, ny inspiration, handlekompetencer og empowerment er i fokus i forhold til at håndtere ungdomslivets udfordringer – især når livet er svært.

  Rådgivning

  Individuel rådgivning og samtaler med både professionelle og frivillige. Tilgængeligt i både dag- og aftentimer.

  Hjælp til at komme i fællesskaber

  Hjælp til at komme i fællesskaber og netværksgrupper eller selv starte noget op.

  Der findes allerede:

  • Ungeassist
  • Frivillige foreninger: Ventilen, Ungdommens Røde Kors
  • Madfællesskaber
  • Ungecafé
  • Xeneriet, musikskolen.

  Den Sociale Vejviserfunktion

  Hjælp til overblik over eksisterende, fx følgeordninger, rådgivninger og fællesskaber.

  Rekruttering af frivillige

  Som frivillig har man mulighed for at blive Ungeassist, underviser, eller frivillig i cafeen og gøre en værdifuld indsats for at styrke trivslen hos unge.

  Vi står for, at de frivillige uddannes, opdateres og superviseres til at kunne varetage rådgivningssamtaler, være unge-mentor, rollemodel, fællesskabsagenter, værter og afholde kurser.

 • Hvem kan du møde i Ungeuniverset?

  Fagprofessionelle
  De tværfaglige professionelle aktører, der har deres gang i Ungeuniverset, har alle stor faglig indsigt og erfaring med de komplekse problemstillinger som fylder i ungdomslivet.

  Derved sikres kvalitet i opsporing og identificering af problemer såvel som støttemuligheder.

  De fagprofessionelle samarbejder på tværs af forvaltninger, uddannelser, frivillige organisationer, private virksomheder og andre grupper i civilsamfundet.

  Frivillige
  Vi ønsker at skabe et mangfoldigt univers, hvor de frivillige er ansigtet udadtil og kan shine. De varetager en række af forskellige opgaver.

  Det kan være at:

  • Rådgive og tale med den unge. Fx ledsage en ung til læge, et møde i kommunen eller et andet relevant tilbud
  • Facilitering af workshops om empowerment, spotte tidlige tegn på mental mistrivsel og styrke trivsel blandt unge, fx under uddannelse eller i jobcenterregi
  • Kende til og udbrede tilbud i Den sociale vejviser
  • Tage rollen som en ambassadør, der spreder viden om emner - fx trivsel og mistrivsel på ungdomsuddannelser
  • Være rollemodeller, værter og fællesskabsagenter – både i Ungeuniverset og på uddannelsesinstitutioner og skoler
  • Varetage kommunikation og digitale medier
  • Være med til at sikre et rart og imødekommende miljø i vores cafèer,

  De frivillige uddannes, opdateres og superviseres til at kunne varetage rådgivningssamtaler, være unge-mentor, rollemodel, fællesskabsagenter, værter og afholde kurser.

  De frivillige kan være

  • Unge der har lyst til at være en del af at frivilligt netværk og gøre en forskel for andre unge
  • Unge der selv har haft psykisk sårbarhed inde på livet og har erfaring med at komme videre med uddannelse og netværk.
  • Unge som er i gang med et relevant studie, fx sygeplejeuddannelsen, socialrådgiver- pædagog, læreruddannelse, psykologi, Politiskolen eller andre uddannelser, hvor god menneskelig indsigt er et plus.
  • Fagligt uddannede unge og seniorer med relevant erfaring
 • Metode

  Vi er rundet af Antonowskys salutogene tilgang. Dvs. at vi ikke har fokus på, hvad der fremmer mistrivsel, men hvad der skaber trivsel især i civilsamfundet, fx meningsfulde fællesskaber.

  Vores metodiske afsæt hviler desuden på et bredt teoretisk fundament inden for det dobbelte kram, principperne for recovery, mental sundhed og peer to peer.

  Vi tror på de unge
  Når unge spejler sig i hinandens erfaringer, skaber det en genkendelighed, fordi der adresseres kendte emner - hvad enten det er en ung, der står i en psykisk sårbar situation, eller blot en ung der ved hvad, hvad der rører sig i et ungdomsliv.

  I mødet mellem de unge udveksles viden, inspiration, erfaringer og kompetencer, der gør det nemmere at håndtere udfordringer i alle afskygninger.

  Selvværd er fundamentet for udvikling
  Vi skaber rammerne. Men de unge skaber selv indholdet i fællesskaberne, når de udveksler viden, personlige erfaringer og kompetencer.

  Det giver en følelse af at være en værdifuld del af noget og løfter selvværdet.

  Og forhåbentlig giver det også modet til at gribe fat om livet og give sig i kast med nye fællesskaber. Ikke kun nu, men resten af livet.

 • Baggrund

  I den nationale Sundhedsprofil svarede 11,4 % af unge mænd, og 23,1 % af unge
  kvinder mellem 15 og 25 år, at de mistrives mentalt.

  Det svarer til 900 unge mænd og 1.700 unge piger i Vejle Kommune.

  Generelt er det en stigende tendens, at flere unge føler sig ensomme, uden for et fællesskab og rammes af mistrivselsproblemer.

  Faktisk tumler flere unge med mental sygdom end fysisk sygdom.

  Det vil Vejle Kommune gerne gøre noget ved.

  Vi har solide erfaringer fra Peer to peer og Recovery College.

  Resultaterne har været gode:

  Når deltagerne bliver klædt på gennem livsmestringskurser, bliver en del af civilsamfundet og deltager i fællesskaber, er det nemmere at finde eller holde fast i job og uddannelse.

  Alt i alt fører det til en større trivsel.

  De metoder vil Vejle Kommune gerne udvikle og afpasse til ungegruppen, så kurven i Sundhedsprofilen bliver knækket.

Hvorfor opstår mistrivsel?

Ungdomsårene er en periode, hvor der sker store forandringer. Selvom unge udvikles forskelligt, er der er nogle faktorer, som er fælles for alle unge – nemlig de fysiske, kognitive, sociale og følelsesmæssige forandringer der sker, når man går fra barn til voksen.

Grafik der illustrerer hvorfor man bliver sårbar
Illustration: Hvorfor bliver man sårbar?

Stress-sårbarhedsmodellen forklarer, hvorfor man kan opleve mistrivsel eller bliver ramt af psykisk sygdom. Modellen tager primært afsæt i en forståelse af, at mistrivsel og psykisk sygdom skyldes et samspil mellem socialpsykologiske forhold og den enkeltes grad af sårbarhed og robusthed, hvor stressbelastninger over tid kommer til udtryk i en belastningsreaktion.

Modellen har to akser: stressbelastninger og tid.

Den simple forklaring er, at hvis mennesket over tid udsættes for flere stressbelastninger, end der er ressourcer og evner til at løse, vil der komme en reaktion. Fx i form af stress, mistrivsel, psykiske problemer eller psykisk sygdom. Det kommer særligt til udtryk i vores måde at tænke, føle og handle.

For stort pres, stress og for høje forventninger kan føre til mistrivsel. Andre eksempler på stressbelastninger kan være:

 • Konflikter i relationer, fx familien, kæreste, eller stress
 • Manglende energi og overskud, der giver fravær på skole og job
 • Tvivl om fremtid, der fører til stress, negative tanker, oplevelse af tab af evner
 • Manglende selvtillid, usikkerhed eller manglende fremtidsperspektiver.

Det kan være svært at skelne mellem symptomer på psykiske problemer, og hvad der er normal adfærd eller humørsvingninger.

Når stressbelastningen bliver for høj, vil der komme reaktioner på belastninger i alvorlig grad, fx angst eller depression.

Der kommer altid advarselstegn, når man er ved at nå en stressbelastning For det påvirker det vores tanker, følelser og handlinger, når man er stresset eller mistrives.

En central pointe er, at vi alle er forskellige og reagerer forskelligt på stressbelastninger. Vi har forskellig modstandsdygtighed og ressourcer. Og vi oplever alle perioder, hvor vi er mindre i stand til at håndtere stressbelastninger. Fx når man flytter hjemmefra, starter nyt studie, har kærestesorger, økonomiske problemer eller der er sygdom, stress eller konflikter i familien.

Det er vigtigt at reagere på det, man ser og mærker hos sig selv og hos andre.

Jo tidligere indsats des mindre risici for, at belastningsreaktionen udvikler sig til fx psykiske problemer som ensomhed, misbrug eller en egentlig sygdomstilstand som angst og depression.

Kerneværdier

 • Frivillighed

  De unge kommer frivilligt og mødes af frivillige, der ønsker at gøre en forskel for et andet menneske. Det skaber et særligt bånd i mødet mellem mennesker.

  De unge er eksperter i eget liv 

  Vi møder de unge med respekt, nysgerrighed og tror på, at alle mennesker har noget at byde ind med. Vi ved, at unge med levede erfaringer kan noget særligt.

  Alle unge er velkomne

  Intet problem er for stort eller småt.

  Vores samarbejde med foreninger, kommunale tilbud, skolerne og andet netværk gør os i stand til at bygge bro til andre tilbud.

  Vi gør, hvad vi kan for, at samarbejdet omkring den unge ikke vokser sig for stort og sikrer, at den rette hjælp etableres.

 • De unge er eksperter i eget liv

  Vi møder de unge med respekt, nysgerrighed og tror på, at alle mennesker har noget at byde ind med. Vi ved, at unge med levede erfaringer kan noget særligt.

   

 • Alle unge er velkomne

  Intet problem er for stort eller småt.

  Vores samarbejde med foreninger, kommunale tilbud, skolerne og andet netværk gør os i stand til at bygge bro til andre tilbud.

  Vi gør, hvad vi kan for, at samarbejdet omkring den unge ikke vokser sig for stort og sikrer, at den rette hjælp etableres.

Vil du vide mere om projektet?

Så kan du kan læse mere om Ungeuniversets tilbud her, eller kontakte projektleder Marianne Neerholt.

Du kan også få tilsendt en projektbeskrivelse ved at sende en mail til Marianne på manee@vejle.dk.

Holdet bag Ungeuniverset

Fagpersoner fra Kultur og Sundhed, Børn & Unge og Socialpsykiatrien i Vejle Kommune. Desuden er unge fra målgruppen en vigtig medspiller i udviklingen og sikringen af kvaliteten i projektets tilbud.

 • Marianne Neerholt, projektleder
  Ansvarsområder; Projektudvikling, evaluering, samarbejdsaftaler med nye samarbejdspartnere, webside, facilitering af frivillige, udvikling og drift af Ungecollege

 • Simon Olesen, projektmedarbejder ved Ungeuniverset Recovery College
  Ansvarsområder: Udvikling, koordinering og drift af Ungecafeer, udvikling, koordinering og drift af UngeAssist

 • Malene Friis Berg, projektmedarbejder Ungeuniverset og sundhedskonsulent 
  Ansvarsområder: Udvikling, koordinering og drift af Ungecaféer

 • Bettina Brunthaler, projektmedarbejder Ungeuniverset og rådgiver i Ungekontakten
  Ansvarsområder: Udvikling, koordinering og drift af UngeAssist

 • Bente Thorup, peer-medarbejder Ungeuniverset
  Ansvarsområder: Udvikling, koordinering og drift af UngeAssist. Instruktør på kurset Lær at tackle Angst og depression for unge

 • Mette Skov Stoffer, projektmedarbejder Ungeuniverset og  Rådgiver SPOR18
  Ansvarsområder: Koordinator Lær at tackle Angst og depression for unge

 • Laila Pape, kommunikationskonsulent Ungeuniverset
  Ansvarsområder: Udvikling, koordinering og drift af sociale medier

Har du/I et spændende og relevant tema, du gerne vil have, at vi sætter fokus på? Eller laver din skole en fed event for unge, du gerne vil ha hjælp til at få bredt ud?

Så kontakt Universet@vejle.dk, og det kan være vi kan hjælpe jer!

Marianne Neerholt Projektleder Ungeuniverset og LIFT
Send e-mail mobil 23 74 52 64
Simon Olesen Projektmedarbejder
Send e-mail mobil 23 36 20 96
Malene Friis Berg Projektmedarbejder
Send e-mail mobil 21 53 70 71
Bettina Brunthaler Projektleder LIFT Projektmedarbejder UngeUniverset
Send e-mail mobil 24 96 47 62
Laila Pape Kommunikationskonsulent
Send e-mail telefon 20 98 93 12
Mette Stoffer Sundhedskonsulent
Send e-mail mobil 23 81 41 58
Lene de Thanch R. Hoffensetz
Send e-mail mobil 30 35 07 25

Vi gør det ikke alene – se vores samarbejdspartnere her

 • Ungdommens Røde Kors, URK

  Vi har indgået et samarbejde med Ungdommens Røde Kors, der står for vores Life-skill-kurser. Desuden er Ungdommens Røde Kors frivillige en aktiv del af vores café-miljø.

 • Ungerådgivningerne Spor18 og Ungekontakten

  Rådgivningerne er vores tætte samarbejdspartnere. Her kan børn og unge få individuelle samtaler til at tackle udfordringer som ensomhed, tristhed, angst og stres. Eller bare en snak om det, der er svært lige nu. 


  Læs om SPOR18 for unge over 18 år på vejle.dk/spor18

  Læs mere om Ungekontakten for unge mellem 13 og 17 år på ungekontakten.vejle.dk

 • Recovery College og Peer to peer for voksne

  Ungeuniversets Ungecollege og Recovery College Vejle samarbejder om kurser, webinarer og uddannelse.

  Målgruppen er  både psykisk sårbare eller syge, pårørende og fagpersoner i Vejle Kommune.

  Læs mere om Recovery College her

 • FGU  Boulevarden

  Elever fra Grafisk værksted har fundet projektets navn og lavet logoet. Vi er selv meget stolte af resultatet. 

 • Værket - Vejles Ungehus

  Vejles Ungehus Værket lægger lokaler til en af vores caféer og kurset Lær at tackle Angst og depression.     

  Værket er et hyggeligt, rummeligt og inspirerende ungehus, som oser af hygge og kreative fællesskaber.

  Læs mere om Ungehuset Værket her

 • VUV - Vejles Ungevejledning

  Vi har et særligt samarbejde med Vejles Ungevejledning.  VUV er nemlig stedet, hvor alle unge mellem 15 og 30 år kan få hjælp, vejledning om job, uddannelse, og alt det der fylder i hverdagen.

  Vores Ungecafé og Ungecollege ligger i Vejles Ungevejlednings lokaler, fordi det giver os en unik mulighed for at bygge bro til aktiviteter og fagpersoner.

  Se mere om Vejles Ungevejledning her